Indberetninger og klager

Denne formular kan bruges til at klage over eller at indrapportere mistanke om kritisable forhold. I det følgende vedrører en ’klage’ kritisable forhold, hvor man selv er part, mens en ’indberetning’ vedrører kritisable forhold, hvor man ikke selv er direkte involveret.

Det drejer sig udelukkende om sager vedrørende CKU’s sekretariat, bevillingshaveres eller medlemsorganisationers implementering og forvaltning.

Det er således muligt at indberette eller klage over CKU’s bevillingshaveres implementering og forvaltning af deres CKU-støttede indsatser både i Danmark og i udlandet, samt over de medarbejdere der deltager i udførelsen af disse indsatser.

Det er ikke muligt at klage over konkrete afgørelser om bevillinger foretaget af CKU’s bevillingssystem, da der er tale om et forvaltningsmæssigt begrundet skøn og ikke om imødekommelse af en rettighed. Det er dog muligt at klage over substantielle og påviselige formelle fejl i sagsbehandlingen.

Alle klager og indberetninger fører til, at der åbnes en sag, som vil blive behandlet af CKU så hurtigt som muligt. Sager behandles normalt af sekretariatsledelsen og en af bestyrelsen udpeget bestyrelsesrepræsentant fra gang til gang. Ved klager der berører en af disse, indgår en udpeget anden ledelses- eller bestyrelsesrepræsentant. Henvendelser arkiveres internt hos CKU. Din henvendelse behandles naturligvis i største fortrolighed, men af tekniske årsager vil de også være tilgængelige for CKU’s webmasters. 

Alle henvendelser vil blive anvendt konstruktivt i den løbende vurdering af praksis i forbindelse med bevillinger fra CKU.