Hvordan arbejder vi?

CKU arbejder målrettet med at støtte medlemsorganisationer med deres internationale udviklingsarbejde. Dette sker igennem tre roller:

 •      Projektstøtte (puljeforvalter, rådgivning og kapacitetsopbygning)
 •      Talerør (fortalervirksomhed og netværkssamarbejde)
 •      Videncenter (læring og evidens).

De tre roller hænger tæt sammen og understøtter og supplerer hinanden. Samlet bidrager de til medlemmernes diakonale arbejde på lokalt plan i menighederne i Danmark og i Syd, og de støtter indsatser på organisatorisk niveau og internationalt fortalerarbejde.

I forhold til medlemmerne ser CKU sin rolle som facilitator og igangsætter. Medlemmerne er aktive medspillere, som tager ejerskab og byder ind med egne ressourcer. Det gælder også i forhold til finansiering af initiativer.

Projektstøtte

Projektstøtte handler ikke blot om, at CKU formidler penge. Det indebærer også støtte til projektforberedelse, design, implementering og evaluering, kapacitetsudvikling, rådgivning af partnere m.m.

For at opnå de ovenstående mål ønsker CKU i tæt samarbejde med medlemsorganisationerne og gennem medlemsorganisationerne inden for en femårsperiode at…

 • yde rådgivning og støtte til projekter, der sikrer, at en tydelig diakonal tilgang udmøntes, og at eksempler til videre læring udvikles.
 • bidrage til, at partnere og medlemsorganisationer har en differentieret fundingbase.
 • bidrage til, at frivilligheden i projekterne er større og bedre dokumenteret.
 • udvikle nye metoderedskaber, der understøtter en diakonal tilgang.
 • styrke den kapacitetsopbygning, CKU foretager, og udvikle et bredt anvendeligt træningskoncept .
 • facilitere tværgående læringsforløb og understøttende aktiviteter, så diakonale kompetencer udvikles hos partnere og medlemmer.
 • yde rådgivning og udgive publikationer, så udviklingssamarbejdet integreres bedre i medlemmers og partneres missionsforståelse.
 • administrere bevilling af CKU-puljen systematisk og effektivt i overensstemmelse med donorernes retningslinjer.
 • forvalte Udenrigsministeriets renoverings- og forsendelsesbevilling, Genbrug til Syd, så forsendelser af udstyr skaber mest mulig bæredygtig udvikling i modtagerlandene.
Talerør

CKU er talerør for medlemsorganisationerne og repræsenterer dem over for bevillingsmyndigheder, i udviklingsfora m.m. Dernæst støtter vi vores medlemmer og deres partnerorganisationer til selv at være gode talerør for udsatte og sårbare mennesker.

For at opnå de ovenstående mål ønsker CKU i tæt samarbejde med medlemsorganisationerne og gennem medlemsorganisationerne inden for en femårsperiode at…

 • skabe større synlighed, bl.a. gennem oplysningsarbejde, og dermed placere medlemmerne og den fælles diakonale dagsorden på udviklingslandkortet i Danmark og internationalt.
 • gå i dialog med embedsværk og politiske ordførere samt deltage i den offentlige debat om religion og bæredygtig udvikling, herunder menighedsbaseret diakoni.
 • arbejde sammen med medlemsorganisationer og indgå i netværk og alliancer for at øge egen og andres faglige diakonale forståelse og for at få ny indsigt i religionens betydning i forbindelse med udvikling.
 • arbejde for, at medlemsorganisationer og partnere selv aktivt engagerer sig som talerør for udsatte, hvad enten det sker individuelt eller i grupper af organisationer.
 • skærpe CKU’s profil og relevans som en stærk udviklingsaktør, der baserer sit virke på et evidensbaseret grundlag og en stærk udviklingsportefølje.
 • udbrede tænkningen omkring menighedsbaseret diakoni til medlemsorganisationerne og deres bagland gennem kapacitetsopbygning.
 • facilitere, at medlemmer kan lære af den store diakonale indsats, der ydes i Danmark, og skabe sammenhæng med deres Syd-arbejde i tråd med Verdensmålene.
 • sikre en uafhængig civilsamfundsstemme ved at øge indsatsen for at rejse frie midler fra andre kilder end de offentlige. 
Videncenter

Videncenterets opgave er at sikre, at CKU’s udviklingsindsats er af høj kvalitet og faglighed, og at der til stadighed udvikles faglige redskaber og studier til gavn for medlemmerne.

Følgende temaer vil blive prioriteret:

 • Religionens rolle i bæredygtig udvikling
 • Verdensmålene set ud fra kirkers og kirkelige organisationers perspektiv
 • Global diakoni gennem forsoning, forvandling og myndiggørelse
 • Menighedsbaseret diakoni og en ressourcebaseret tilgang.

For at opnå de ovenstående mål ønsker CKU i tæt samarbejde med medlemsorganisationerne og gennem medlemsorganisationerne inden for en femårsperiode at…

 • dokumentere resultater på tværs af puljen og levere indhold til medlemsorganisationernes generelle trackrecord på tematisk og strategisk prioriterede områder.
 • sikre læring og innovation på tværs af hele CKUs portefølje, bl.a. gennem systematisk formidling af viden og kontinuerlig inspiration til projektarbejde gennem opsamling af god praksis.
 • analysere og dokumentere betydningen af religion i forbindelse med udvikling, herunder af kirkers og kirkelige organisationers særlige tillægsværdi.
 • bidrage med udredningsarbejde, der dokumenterer behov, god praksis og resultater, samt kvalificere medlems- og partnerorganisationernes globale og lokale engagement.
 • skabe rammer for, at medlemsorganisationerne i højere grad deler viden, både internt i CKU og eksternt, hvorved de som brugere tager ejerskab af videncenteret.
 • søge strategiske partnere, særligt angående viden om religion og udvikling, blandt andre danske og internationale NGO’er for at få en øget viden og færre udgifter.