Amplifying the voices of persons with disabilities in Armenian Development Agenda

  • ID 2285
  • Medlem Mission Øst
  • Partner
  • Land Armenien

Projektet stræber efter at realisere menneskerettigheder og de borgerlige frihedsrettigheder for mennesker med handicap I Armenien ved at forbedre de lovgivningsmæssige rammer for inklusion af mennesker med handicap, udviklingspoliikker og praksis. Endvidere vil projektet sikre, at mennesker med handicap får en stemme, der lyttes til. Den nationale koalition for handicaporganisationer vil blive styrket gennem uddannelse af fortalere for handicappede samt gennem forbedret kapacitetsopbygning af handicaporganisationer i regioner, hvor disse er underrepræsenteret. Evidensbaseret fortalervirksomhed, der fremmer inklusion af mennesker med handicap, vil blive udøvet på grundlag af rammerne i UN CRPD og FN’s verdensmål. Projektaktiviteter målrettes både mennesker med handicap og deres familier som rettighedshavere, ligesom lokale og minsterielle myndighedspersoner inddrages for at sikre vedvarende forandring gennem forbedret forståelse af handicappedes rettigheder og forøget kapacitet i handicaporganisationerne.

Info

Periode 09/01/2019 – 31/08/2021

Bevilling 1.000.000,00

Projekttype Miniprogram

Kategori Miniprojekt

Temaer