ToRF-vindue

Det overordnede formål med vinduet for Tros- og Religionsfrihed (ToRF) er at finansiere projekter, der øger respekt for, samt beskyttelse og fremme af ToRF. Projekterne skal derudover være i overensstemmelse med og støtte op om regeringens strategi for ToRF. Ved ToRF forstås menneskerettigheden, som den er udtrykt i Artikel 18 i menneskerettighedserklæringen:

Enhver har ret til tanke-, samvittigheds- og religionsfrihed; denne ret omfatter frihed til at skifte religion eller tro og frihed til enten alene eller i fællesskab med andre, offentligt eller privat, at give udtryk for sin religion eller tro gennem undervisning, udøvelse, gudsdyrkelse og overholdelse af religiøse forskrifter.

Hvem kan søge støtte?

ToRF-vinduet kan søges af alle danske organisationer, der lever op til de generelle krav i Udenrigsministeriets administrative retningslinjer for Puljer og Netværk:

  • Være privat og have juridisk hjemsted og aktiviteter i Danmark. Formanden eller hovedparten af bestyrelsesmedlemmerne skal være danske statsborgere eller udlændinge med fast bopæl i Danmark.
  • Have eksisteret i mindst et år.
  • Have mindst 25 (50 hvis man søger mere end 500.000 kr.) bidragydende medlemmer eller støttepersoner, medmindre der er tale om paraplyorganisationer, i hvilket fald kravet skal være opfyldt af minimum ét af paraplyorganisationens medlemmer.
  • Have godkendte vedtægter.
  • Dens regnskaber, inklusive årsregnskabet for organisationen, skal være underkastet revision.

Dette omfatter både trosbaserede og ikke-trosbaserede organisationer, samt organisationer med rammeaftaler med Udenrigsministeriet. Organisationen skal have en stærk og vedvarende folkelig forankring i Danmark og skal påtage sig det fulde ansvar for ansøgninger og bevillinger under ToRF-vinduet.

Overordnede Rammer

For den enkelte danske organisation gælder det:

  1. Det er maksimalt muligt at opnå bevillinger for 3 mio. kr. pr. kalenderår
  2. Det er muligt at indsende op til 2 projektansøgninger (TA og TB) pr. halvår – enten ifm. med ansøgningsrunderne i april og oktober eller løbende (TB-projekter under 200.000).
  3. Det er maksimalt muligt at opnå to aktivitetsbevillinger pr. kalenderår.

Ansøgningsfrister

For ansøgninger under 200.000 kr. er der løbende ansøgningsfrist. Næste ansøgningsfrist for ansøgninger med et budget over 200.000 kr. til ToRF-vinduet er d. 15. april 2024.

Kontakt

Hvis du eller din organisation har spørgsmål til vinduet for Tros- og Religionsfrihed, så tøv ikke med at kontakte CKU’s sekretariat på puljer@cku.dk

I undermenuerne i den grå boks kan du finde diverse vejledningsdokumenter, ansøgningsformater og dokumenter til brug for projektimplementeringen.