Forandringsteori

Forvandling (transformation), forsoning (reconciliation) og myndiggørelse (empowerment) er tre nøglebegreber, som udfolder vores diakonale udgangspunkt. De viser retning for CKUs arbejde og udspringer af både værdigrundlag og målsætning. De er desuden praktiske pejlemærker for vores principper for rettighedsbaseret arbejde, herunder deltagelse, ikke-diskrimination, ansvarlighed og gennemsigtighed.

Der er en tæt sammenhæng og vekselvirkning mellem de tre nøglebegreber. Forsoning og myndiggørelse er ikke et supplement til forvandling, men er ofte en forudsætning for, at forvandling kan finde sted. Omvendt kan forvandling og forsoning føre til myndiggørelse, ligesom myndiggørelse kan føre til forsoning og vice versa. Diakoniens pejlemærker er altså indbyrdes forbundet i CKUs måde at anskue udvikling på.

Forvandling – genoprettelse af menneskets værdighed

CKUs partnerskaber og projekter:

  • respekterer menneskets værdi, værdighed og vækstpotentiale uanset race, køn, religion, seksuel orientering, etniske, sociale og politiske tilhørsforhold
  • fremmer ansvarlig og bæredygtig forvaltning af skaberværket
  • mindsker kløften mellem fattige og rige og bekæmper uretten, som begås mod fattige, sårbare og marginaliserede grupper.
Forsoning – heling af brudte relationer

CKUs partnerskaber og projekter:

  • skaber forsoning mellem mennesker, religioner og samfundsgrupper
  • skaber tryghed og heler det brudte menneske både fysisk, socialt og åndeligt
  • genopretter fredelig sameksistens og retfærdighed
  • styrker samarbejdsrelationer og partnerskaber.
Myndiggørelse – udrustning af mennesker og fællesskaber på alle niveauer

CKUs partnerskaber og projekter:

  • får personer og grupper til at få øje på og udvikle egne ressourcer og evner, så de aktivt kan forvandle deres livsvilkår
  • fremmer fællesskab, solidaritet, inklusion og netværk, der arbejder for retfærdige strukturer
  • styrker kirkens fortalerrolle, så den med autoritet advokerer for de undertrykte og taler imod magtmisbrug og uretfærdighed.

CKU arbejder gennem medlemsorganisationernes langvarige og stærke partnerskaber. Vi støtter diakonale tjenester, som søger at supplere og styrke det lokale kristne fællesskab, for at de selv på længere sigt kan varetage deres diakonale ansvar og blive relevante medspillere i det civilsamfund, som de er en del af.