3,2 mio bevilget til projekter skal sikre bedre vilkår for tros- og religionsfrihed i Cambodia og Libanon

Danmission vil sammen med deres cambodianske partnerorganisation arbejde for at fremme en mere inkluderende adfærd over for andre religiøse grupperinger gennem undervisningsmateriale og teologisk refleksion. Det Danske Bibelselskab er sammen med deres partnere SAT-7 i Libanon i færd med at involvere bl.a. teenagere i agendaen om retten til tros- og religionsfrihed gennem sociale medier og satelit-tv. Få et overblik over de seneste bevillinger fra både CKU-puljen og tros- og religionsfrihedsvinduet her.

CKU har gennem vinduet for tros- og religionsfrihed bevilget 1.200.000 DKK til Det Danske Bibelselskab og deres partner SAT-7 i Libanon. Projektet, som er anden fase af et allerede etableret projekt, har til formål at anvende en rettighedsbaseret tilgang til udvikling, der adresserer tros- og religionsfrihed i kontekst af sekterisme. Projektet tilstræber altså at styrke tros- og religionsfriheden ved at fremme universelle normer og værdier og adressere religiøse spændinger og styrke det civile engagement. Projektet anvender en ‘Kommunikation for Udvikling’ (C4D) tilgang, som ser medierne som et effektivt redskab til social forandring. Målet vil blive nået gennem en række resultater, hvorigennem projektmodtagerne vil gennemgå: brobygning (bridging), fællesskab (bonding) og opbygning (building). Projektet består af to projektcyklusser med teenagebørn, der deltager i Puzzle-satellit-tv-programmet, og separate public servicemeddelelser målrettet både børn og forældre.

CKU har gennem tros-og religionsfriheds-vinduet givet en bevilling på 2.000.000 DKK til Danmission og deres partnere i Cambodia. Formålet med projektet er at reducere antallet af overtrædelser af retten til tros- og religionsfrihed og fremme en mere respektfuld og inkluderende adfærd i relation til den religiøse anden. Det vil bl.a. ske gennem opbygning af viden om tros- og religionsfrihed blandt cambodjanske trossamfund, udvikling af undervisningsmateriale på khmer, samt teologisk refleksion blandt kristne. Desuden er målet at afholde events, der fremmer diversitet, inklusion samt at gennemføre fortalervirksomhedsinitiativer, der adresserer specifikke problematikker vedr. retten til tros- og religionsfrihed i Cambodia: krav til religiøse mindretal om fornyelse af deres registrering hvert andet år og indfødte folks ret til at praktisere deres tro og adgang til hellige steder. Projektets målgruppe er religiøse mindretal herunder kristne, indfødte folk i tre skovområder, lokale og nationale myndigheder, samt den almene befolkning.

CKU har fra CKU-puljen bevilget 499.560 DKK til Betlehems Venner og deres partner i Palæstina til et innovativt projekt i Gaza. Projektets overordnede formål er at myndiggøre den næste generation af kreative ledere i Gaza. Målgruppen er unge, talentfulde kunstnere i alderen 18-35 år. De bliver tilbudt muligheder for udvikling af deres kreative potentiale, adgang til bredere eksponering og motivering til engagement i lokalsamfundet. Projektet bygger videre på et vellykket pilotprojekt hvor 72 kunstnere blev trænet og sammen med lokale organisationer foretog kunstneriske aktiviteter for 831 børn. I næste fase vil der blive samarbejdet med 15 lokale organisationer for at videreudbygge disse aktiviteter. 15-20 kunstnere vil blive trænet og engageret i kunstaktiviteter med børn. Under forløbet vil man sponsorere 3 udstillinger for individuelle unge kunstnere, der endnu ikke har haft mulighed for at fremvise deres kunst og 2 fælles kunstudstillinger for dem, der har deltaget i DAK kunstkurserne. De 3 mest talentfulde kunstnere vil modtage praktikpriser som tilskyndelse til at fortsætte med at udvikle sig og fremstille kunst og derved også hjælpe til med at skaffe sig et levebrød.

CKU har givet en bevilling på 491.573 DKK til Baptistkirken i Danmark og deres partner i Rwanda. Projektet fokuserer på at inkludere kvinder i beslutningsprocesser i familie-, kirke- og lokale sammenhænge, gennem træning og uddannelse samt ved at løfte dem økonomisk via spare- og lånegrupper samt introduktion af den såkaldte ABCD-tilgang (Assets-Based Community Development) og på den måde ændre magtbalancen i familien og lokalsamfundet. Der ydes fortalervirksomhed rettet mod lokale duty bearers i form af lokale myndigheder og ledere og kirkens ledelse. Projektet afvikles i to distrikter i det sydvestlige Rwanda.

CKU har givet en bevilling på 199.942 DKK til Brødremenighedens Danske Mission og deres partner i Tanzania. Bevillingen går til organisationsudvikling af Sikonge Hospital, som ultimo 2022 går fra at være distriktshospital til at blive et frivilligt drevet hospital, hvilket kræver en række organisationsforandringer. Der er fortsat brug for Sikonge Hospital for at sikre et godt sundhedstilbud til lokalbefolkningen, ikke mindst de mest udsatte. Projektet vil styrke hospitalets organisering hele vejen rundt. Der er især behov for at kapacitetsopbygge økonomistyringen, samt administrative processer, såsom human ressources, beslutningsprocesser, ansvars- og opgavefordeling, og betalingsdispensationer til udsatte grupper. Projektets primære aktiviteter er 1) undersøgelse og kapacitetsopbygning af økonomistyringen faciliteret af en ekstern konsulent gennem en række besøg samt 2) en fortløbende omorganisering og kapacitetsopbygning af administrationen generelt gennem ledelsesmøder og seminarer faciliteret af Brødremenighedens Danske Missions udsendte medarbejder.

Der er desuden bevilget 1.000.000 DKK til Kirkernes Integrationstjeneste og deres partner Advovacy for Child Justice’s projekt i Zambia. Det overordnede mål med projektet er at forbedre livskvaliteten for de unge i Lukata, Katoba, John Howard og Chiwala Chiefdom gennem udrustning af lokale kirker og samfundsgrupper. Projektet er rettet mod 600 unge i alderen 15 til 25 år, 100 medlemmer af Local Based LifeSavers Committee (LBLSC), 60 Local Church Based Committees (LCBC) og 1.000 husstande i de fire målgrupper. ACJ vil arbejde med samfundsrepræsentanter og nøgleinteressenter såsom ministerier, regeringsafdelinger, lokale ledere, ungdomsfokuserede CSO’er, FBO’er og den private sektor til projektopfyldelse. I samarbejde med LCBC og LBLSC udvalg vil ACJ samarbejde med TEVET Trainers og andre for at designe workshops og træninger til forbedret forvaltning af IGA’er, der vil bidrage til forbedret husstandsniveau socioøkonomisk status og livskvalitet for unge.

To ansøgninger fra IAS og deres partner Singida Town Centre Church i Tanzania er bevilget. Det ene et organisationsudviklingsprojekt, der er designet til at opbygge tematisk kompetence i STCC-afdelinger og etablere resultatbaseret ledelse for at fremme kvinders rettigheder og ligestilling mellem kønnene gennem Diakonia i Singida. Interventionen har til formål at skabe og styrke Youth Social Networks (YSN) mellem STCC og andre lokale og internationale partnere, der er i stand til at levere strategisk Diakoni. Hvert mål er struktureret til at opnå flere resultater i forhold til specifikke aktiviteter under hvert output. Implementeringen af projektaktiviteter forventes at stemme overens med forandringsteorien. De fleste af uddannelserne er tilrettelagt under hensyntagen til målgruppens karakter, karakteristika, behov og væsentlige ændringer, der forventes opnået.

Det andet projektet er et kortere udfasningsprojekt på 1 år efter 3 projektperioder med støtte til inkluderende uddannelse og marginaliserede børn i Singida, Tanzania. Formålet med udfasningsprojektet er dels at styrke monitorering, dokumentation og information om kirkens arbejde med inkluderende uddannelse, dels at styrke relationerne mellem projektets netværk for fortalervirksomhed og nationale netværk for inkluderende uddannelse. Udfasningen medvirker til større bæredygtighed og kendskab til projektet samt påvirkning af relevante beslutningstagere på nationalt niveau. Aktiviteterne består blandt andet i udvikling af informationsmateriale, lån til fattige familier med marginaliserede børn, støtte til skoler og lærere, udvikling af en strategi for fortalervirksomhed og deltagelse i nationale og internationale netværk

Der er bevilget 200.000 til Dansk Kherwara-mission (DKM) og deres partner Christian Mercy Ministries (CMM) til et fælles projekt i Rwanda. Projektet implementeres fra august, 2022 til august 2023. Dette er et pilotprojekt for DKM, der bygger videre på et tidligere afsluttet projekt i landsbyen Mugarama. Her var hovedfokus at børn og unge får mulighed for skolegang og uddannelse. På grund af økonomisk recession i kølvandet på Covid-19, fokuseres der i dette projekt på opbyggelse af mikrofinanslånegrupper (VSLA-grupper). Målet er bl.a. at mobilisere 15 nye VSLA-grupper med inddragelse af både kvinder og mænd (60/40), uddanne 500 VSLA medlemmer, primært forældre til børn i skolen, familier hvor kvinden leder familien, selvforsørgende landbrug, samt sygdomsramte familier med hiv/aids. .