CKU søger bevillingskonsulenter og bevillingsudvalgsmedlemmer

Kunne du tænke dig at bruge dine udviklingsfaglige kompetencer til vurderingen af projektansøgninger i CKU’s bevillingssystem? CKU søger 3 bevillingskonsulenter, som kan lægge op til 80 timer ved ansøgningsrunde to gange årligt, i april/maj og i oktober/november. Der gives et honorar pr. projektansøgning ligesom der vil være mødehonorarer ifm. de to årlige bevillingsudvalgsmøder og typisk et årligt fagligt møde. Desuden søger vi 1-2 bevillingsudvalgsmedlemmer, der kan lægge ca. 25 timer ved ansøgningsrunde to gange årligt. Der gives mødehonorarer ifm. to årlige bevillingsudvalgsmøder og typisk et årligt fagligt møde.

Vi har brug for bevillingskonsulenter og bevillingsudvalgsmedlemmer med en forståelse for kirkeligt udviklingssamarbejde, religions rolle i udviklingssamarbejdet samt inddragelse af religiøse aktører som forandringsagenter. Desuden forventes erfaring med vurdering af projektansøgninger og civilsamfundsprojekter i udviklingslande samt kendskab til udviklingspolitik. Endelig forventes specifik erfaring med et eller flere relevante faglige temaer som fx lokalsamfundsudvikling / tros og religionsfrihed / køn og ligestilling / børnebeskyttelse / uddannelse / klima / fred og forsoning.

I udvælgelsen af bevillingskonsulenter vil der blive lagt vægt på:
• Indgående arbejdsmæssig erfaring med civilsamfunds- og udviklingsområdet, heraf gerne som konsulent og betydelig arbejdserfaring fra udlandet. 
• Indgående kendskab til de danske kirkelige civilsamfundsorganisationer, der er engagerede inden for udviklingsområdet – og deres samarbejde med partnere og andre aktører ude i verden.  
• Indgående kendskab til Danidas udviklingspolitiske og humanitære strategi og udmøntningen heraf. 
• Omfattende erfaring med konkret vurdering af organisationer, udviklings-indsatser og -projekter. 
• Erfaringer med gensidig sparring med faglige kolleger og systematisk sagsbehandling. 
• Evne til at arbejde og levere rettidigt i et system med faste deadlines.
• Gode skriftlige kommunikationsevner samt stærke dansk- og engelskkundskaber.  
• En af bevillingskonsulenterne rekrutteres særligt til tros- og religionsfrihed
• Det vurderes en fordel, hvis man i øvrigt har et bredt kendskab til civilsamfunds– og udviklingsområdet.

I udvælgelsen af medlemmer til bevillingsudvalg vil der blive lagt vægt på:
• Dokumenteret erfaring med formulering, vurdering og gennemførsel af udviklingsindsatser.  
• Bredt kendskab til civilsamfundsorganisationer, herunder kirkelige organisationer, andre religiøse aktører og deres indsatser og arbejdsformer ude og hjemme. 
• Kendskab til Danmarks udviklingspolitiske og humanitære strategi. 
• Indsigt i tros- og religionsfirhed som formuleret i FN´s menneskerettighedserklæringer og Danmarks strategi for fremme af tros- og religionsfrihed samt erfaring med rettighedsbaseret fremme af tros- og religionsfrihed, herunder sammenhænge med fred- og forsoningsarbejde er en fordel

Yderligere oplysninger om rollerne som bevillingskonsulent og som medlem af bevillingsudvalget fås ved henvendelse til: Birgitte Stieper Buskov (bbu@cku.dk), Daniel Nygaard Madsen (dnm@cku.dk / 81724018) eller
Katja Gunnertoft Bojsen (kab@cku.dk / 81724006)

Kort ansøgning vedlagt CV sendes til bbu@cku.dk. Ansøgningsfrist er 4. oktober 2022.

CKU – Center for Kirkeligt Udviklingssamarbejde er et dansk ressourcecenter for udviklingssamarbejde gennem kirkelige netværk. Vi repræsenterer 38 medlemsorganisationer med 120 partnere i 40 lande. Vi har fokus på religiøse aktørers rolle i udviklingssamarbejdet, folkelig forankring, lokalisering, og tros- og religionsfrihed. CKU administrerer desuden puljer finansieret af UM, herunder en miniprogrampulje ’CKU-puljen’, et vindue for tros- og religionsfrihed (åbent for alle danske civilsamfundsorganisationer) og engagementspuljen ’GLOBUS’.