Aktiviteter

Forundersøgelse

 • Formålet er at støtte til udvikling af projektideer i samarbejde med partneren. For at få støtte skal partnerne have en idé til et muligt projekt, og ansøgningen skal indeholde en konceptnote samt et budgetoverslag for projektidéen.
 • Der ydes ikke støtte til identifikation af nye partnere. Der gives heller ikke støtte til selve skriveprocessen i et ansøgningsforløb.
 • Denne støttemulighed kan også bruges til at få afklaret vigtige elementer i sidste fase af en projektforberedelse, fx konsulenthjælp til afklaring af metode eller lignende.

Partnerskabsaktiviteter

Kan støttes med op til 100.000 kr. men forudsætter et eget bidrag fra medlemsorganisationen på mindst 10 procent af det bevilgede beløb.

Formålet er at fremme stærke partnerskaber, gensidig forståelse og fælles visioner for arbejdet for at fremme ToRF.

 • Aktiviteten kan ikke benyttes til regelmæssige partnerskabsbesøg, som mange danske organisationer ofte aflægger.
 • Støtten forudsætter egetbidrag fra den danske organisation på mindst 10 procent af det bevilgede beløb.

Kapacitetsudvikling og netværk

Kan støttes med op til 75.000 kr.

 • Formålet er at opbygge partneres faglige kompetence indenfor menneskerettigheder og Tros- og Religionsfrihed, samt at styrke netværk og erfaringsudveksling, der mobiliserer det internationale samfund til at respektere, beskytte og fremme ToRF.
 • Kan dække tilskud til kurser, som afholdes i samarbejdslandene, i regionen og i særlige tilfælde i Danmark. Der kan desuden søges om midler til partnernes deltagelse i relevante nationale, regionale og internationale netværk, konferencer, seminarer og workshops samt til udvekslingsaktiviteter hos andre organisationer, der arbejder med ToRF eller til studiebesøg.
 • Derudover kan der søges støtte til udvikling og etablering af monitorerings- og evalueringssystemer vedr. ToRF lokalt.
 • I enkelte tilfælde kan den danske organisation også sende en medarbejder til deltagelse i netværksaktiviteten, hvis dette har relevans for en fortalerrolle i Nord.

Oplysningsmidler

Der kan støttes med op til 50.000 kr.

 • Formålet med oplysningsmidlerne er, at der gennem uddannelse og oplysning skabes forståelse og opbakning i Danmark til arbejdet for at fremme tros- og religionsfrihed.
 • Oplysningsarbejdet skal have en bredere målgruppe end den danske organisations eget bagland.
 • Oplysningsindsatsen skal være knyttet til et relevant projekt eller aktivitet under den ordinære CKU-pulje eller ToRF-vinduet.
 • Større beløb kan bevilges, hvis flere organisationer går sammen om en aktivitet.

Hent ansøgningsskemaer og vejledninger her.