Aktiviteter

Forundersøgelse

 • Kan støttes med op til 100.000 kr. og vil typisk vare et par uger.
 • Formålet er at støtte udvikling af projektideer i samarbejde med partneren. For at få støtte skal partnerne have en idé til et muligt projekt, og ansøgningen skal indeholde en konceptnote samt et budgetoverslag for projektidéen.
 • Der ydes ikke støtte til identifikation af nye partnere. Der gives heller ikke støtte til selve skriveprocessen i et ansøgningsforløb.
 • Denne støttemulighed kan også bruges til at få afklaret vigtige elementer i sidste fase af en projektforberedelse. Fx konsulenthjælp til afklaring af metode eller lignende.

Partnerskabsaktiviteter

 • Kan støttes med op til 100.000 kr. men forudsætter et eget bidrag fra medlemsorganisationen på mindst 10 procent af det bevilgede beløb.
 • Formålet er at fremme stærke partnerskaber, gensidig forståelse og fælles visioner.
 • CKU-puljen kan give støtte til at udarbejde, formalisere eller forny partnerskabsaftaler mellem danske medlemsorganisationer og deres partnere, herunder afholdelse af partnerskabskonsultationer, der eventuelt indeholder gensidige besøg.
 • Aktiviteten kan ikke benyttes til regelmæssige partnerskabsbesøg, som mange medlemsorganisationer ofte aflægger.

Kapacitetsudvikling og netværk

 • Kan støttes med op til 75.000 kr.
 • Formålet er at opbygge den udviklingsfaglige, organisatoriske og administrative kapacitet hos partneren, herunder faglig kompetenceudvikling i de sektorer, som partnerne arbejder indenfor.
 • Kan dække tilskud til kurser, som afholdes i samarbejdslandene, i regionen og i særlige tilfælde i Danmark. Der kan desuden søges om midler til partnernes deltagelse i relevante nationale, regionale og internationale netværk, konferencer, seminarer og workshops samt til udvekslingsaktiviteter hos andre kirker og organisationer eller til studiebesøg.
 • Der kan også inkluderes støtte til afholdelse af arrangementer, hvis to eller flere partnere fra CKU’s medlemsorganisationer deltager.
 • Derudover kan der søges støtte til udvikling og etablering af monitorerings- og evalueringssystemer lokalt.
 • I enkelte tilfælde kan den danske medlemsorganisation også sende en medarbejder til deltagelse i netværksaktiviteten, hvis dette har relevans for en fortalerrolle i Nord.
 • Læs CKU’s positionspapir om kapacitetsudvikling, før I ansøger.

Oplysningsmidler

Der kan støttes med op til 50.000 kr.

 • Formålet med oplysningsmidlerne er, at der gennem uddannelse og oplysning skabes forståelse og opbakning i Danmark til udviklingssamarbejdet.
 • Oplysningsarbejdet skal have en bredere målgruppe end medlemsorganisationernes eget bagland.
 • Oplysningsindsatsen skal være knyttet til et igangværende eller et nyligt afsluttet projekt eller aktivitet under CKU-puljen. Større beløb kan bevilges, hvis flere medlemsorganisationer går sammen om en aktivitet. 

Der kan ikke søges midler til organisationens almindelige kommunikation med baglandet, fx nyhedsbrev og hjemmeside.

Der kan ikke søges midler til indsamlinger og aktiviteter der primært sigter mod fundraising til medlemsorganisationen.

Kriterier for tildeling

I vurderingen af ansøgningen vil der blive lagt vægt på følgende:

 • Oplysningsaktivitetens karakter, budskab og relevans.
 • Ansøgers kendskab til målgrupperne samt antal personer, der berøres.
 • Aktivitetens metode, herunder om den sigter på at engagere målgruppen aktivt.
 • Aktivitetens effektivitet set i forhold til omkostningerne.
 • Aktivitetens effekt – herunder erfaringsopsamling.

Læs mere om, hvilke aktiviteter der kan bevilges midler til, og hvilke der ikke er omfattet i budgetvejledning til oplysningspuljen.

 Hent ansøgningsskema her.

Læs også: